ALGEMENE VOORWAARDEN

Malva Opleiding België V.O.F
Voskenslaan 52 a
9000 Gent
BTW:  BE0568555404
 
Artikel 1. Voorwaarden voor toelating.
Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen gelden voor het toelaten tot een opleiding, een bijscholingsdag of meerdaagse cursus de volgende voorwaarden. Door beide partijen gekend, gelezen en aanvaard.
lid 1. De cursist heeft de minimale leeftijd van 18 jaar bereikt.
lid 2. De cursist beschikt over toereikende sociale en communicatieve vaardigheden; de vooropleiding is minimaal BSO / ASO. Indien de cursist hieraan niet voldoet kan in afstemming met de directie van de opleiding bepaalt of er een oplossing hiervoor geboden kan worden.
lid 3. De cursist is in het verleden nooit veroordeeld geweest voor ernstig misdrijf en/of zedendelict.
Mochten er voor of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst naar het oordeel van de directie van Malva Opleiding duidelijke aanwijzingen omtrent onvoldoende of verminderde borging van hetgeen in dit artikel in lid 1 t/m 3 is gesteld, dan heeft Malva Opleiding het recht niet te presteren/leveren of niet verder te presteren/leveren, tenzij op haar verlangen en tot haar genoegen door de cursist voldoende zekerheid is gesteld voor al hetgeen de cursist aan voorwaarden dient te voldoen.  
Artikel 2. Betaling studiekosten opleiding
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, worden de betalingen van de verschuldigde studiekosten als volgt geregeld: Na schriftelijke bevestiging van toelating tot de opleiding heeft de cursist 14 dagen bedenktijd. Binnen die tijd kan een cursist zonder verdere kosten over verplichtingen de inschrijving ongedaan maken. De cursist is na deze bedenktijd verplicht om de betaling van het collegegeld voor de vermelde vervaldatum/data op de factuur te hebben betaald door middel van overschrijving van het betreffende bedrag op het door Malva Opleiding aangegeven rekeningnummer onder vermelding van het factuurnummer. Indien niet anders is overeengekomen, wordt betaling geacht te zijn verricht wanneer de bankrekening van Malva Opleiding is gecrediteerd. Indien gekozen is voor de betaling in termijnen dienen de bedragen overeenkomstig het vastgestelde op het inschrijfformulier te zijn bijgeschreven op het aangegeven rekeningnummer t.n.v. Malva Opleiding onder vermelding van de factuurnummers. 
Artikel 3. Betaling deelnamekosten bijscholingsdag en/of cursus
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, worden de betalingen van de bijscholingsdagen en/of cursussen als volgt geregeld: de cursist is verplicht om de betaling van het gehele cursusbedrag voor de vermelde vervaldatum op de factuur, dan wel uiterlijk 1 dag voor aanvang van de bijscholingsdag of de eerste cursusdag te hebben betaald door middel van overschrijving van het betreffende bedrag op het door Malva Opleiding aangegeven rekeningnummer t.n.v. Malva Opleiding onder vermelding van het factuurnummer. Indien niet anders is overeengekomen, wordt betaling geacht te zijn verricht wanneer de bankrekening van Malva Opleiding is gecrediteerd
Artikel 4. Niet tijdige betaling
lid 1. Indien de cursist de betaling niet binnen de betalingstermijn, als bedoeld in artikel 2 en artikel 3 heeft voldaan, zijn de cursuskosten direct en zonder nadere ingebrekestelling voor het geheel opeisbaar. Indien Malva Opleiding bij niet tijdige betaling een gespecialiseerde derde, die erkend is tot het uitoefenen van de activiteit van minnelijke invordering, opdracht geeft tot inning van het verschuldigde, worden voormelde bedragen nogmaals verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 60 euro. De cursist zal gehouden zijn tot integrale vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De cursist is tevens gehouden tot integrale vergoeding van de eventuele gerechtelijke kosten.
lid 2. Onbetaalde bedragen worden ingaande vanaf de dag waarop zij betaald dienden te zijn en tot de dag van volledige betaling van rechtswege en zonder verwittiging verhoogd met een verwijlintrest gelijk aan tien procent op jaarbasis. Bovendien worden deze onbetaalde factuurbedragen verhoogd met een schadevergoeding wegens wanbetaling met een minimum van 60 euro, onverminderd het recht van Malva Opleiding om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij kan bewijzen dat haar schade groter is.
 lid 3. Door de cursist gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de cursist dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek, korting of verrekening te geschieden ten kantore van Malva Opleiding of op een door haar aan te wijzen rekening.
Artikel 5. Kredietwaardigheid en zekerheidstelling
lid 1. Mochten er voor of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst naar het oordeel van Malva Opleiding duidelijke aanwijzingen omtrent onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van de cursist zijn, dan heeft Malva Opleiding het recht niet te presteren/leveren of niet verder te presteren/leveren, tenzij op haar verlangen en tot haar genoegen door de cursist zekerheid is gesteld voor al hetgeen cursist aan Malva Opleiding verschuldigd is of zal worden. In dit laatste geval kan Malva Opleiding op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid van de prijs van de reeds geleverde prestaties en stopzetting van eventuele verdere levering van prestaties, eveneens zekerheidstelling verlangen in de tijd, gelegen tussen levering en betaling.
lid 2. De cursist is jegens Malva Opleiding gehouden tot de onder lid 1 bedoelde zekerheidstelling voor al hetgeen hij/zij jegens Malva Opleiding verschuldigd is of zal worden, ook indien Malva Opleiding niet is overgegaan tot opschorting of stopzetting van haar levering en respectievelijk andere prestaties. De kosten van rechtsgeleerde bijstand, betekeningkosten en dergelijke aan de zijde van Malva Opleiding gevallen, komen hierbij steeds voor rekening van de cursist.
 Artikel 6. Annulering basisopleiding
De aanvang van de cursus is gelijk aan het aanvangsuur van de eerste sessie van de cursus.
Voor alle annuleringen geldt: annuleren kan enkel schriftelijk: via email, per aangetekend schrijven. De datum van ontvangst door Malva Opleiding is de datum die geldt voor toepassing van de annulatievoorwaarden. Het niet-betalen van de inschrijving, geldt niet als annulatie.
 lid 1. Indien de cursist tot vier weken voor de aanvang van de eerste collegedag zijn/haar deelname aan het collegejaar annuleert, is de cursist € 120,00 verschuldigd aan Malva Opleiding
lid 2. Indien de cursist binnen vier tot twee weken voor de aanvang van de eerste collegedag zijn/haar deelname aan het collegejaar annuleert, is de cursist € 300,00 verschuldigd aan Malva Opleiding
lid 3. Indien de cursist minder dan 7 dagen voor de aanvang van een collegejaar zijn/haar deelname annuleert, is de cursist het volledige bedrag verschuldigd aan Malva Opleiding
lid 4. Malva Opleiding behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende belangstelling een collegejaar te annuleren. Malva Opleiding zal in dit geval het reeds door de cursist aan Malva Opleiding betaalde bedrag restitueren binnen de 14 dagen, doch is verder niets aan de cursist verschuldigd.
Artikel 7. Annulering vervolgopleiding beroepsopleiding tot energetisch therapeut
De aanvang van de cursus is gelijk aan het aanvangsuur van de eerste sessie van de cursus.
Voor alle annuleringen geldt: annuleren kan enkel schriftelijk: via email, per aangetekend schrijven. De datum van ontvangst door Malva Opleiding is de datum die geldt voor toepassing van de annulatievoorwaarden. Het niet-betalen van de inschrijving, geldt niet als annulatie.
 lid 1. Indien de cursist tot vier weken voor de aanvang van de eerste collegedag zijn/haar deelname aan het collegejaar annuleert, is de cursist € 120,00 verschuldigd aan Malva Opleiding
lid 2. Indien de cursist binnen vier tot twee weken voor de aanvang van de eerste collegedag zijn/haar deelname aan het collegejaar annuleert, is de cursist € 300,00 verschuldigd aan Malva Opleiding
lid 3. Indien de cursist minder dan 7 dagen voor de aanvang van een collegejaar zijn/haar deelname annuleert, is de cursist het volledige bedrag verschuldigd aan Malva Opleiding
lid 4. De relevante bepalingen van artikel 1 t/m 7 van deze algemene voorwaarden zijn op de voorgaande leden van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
lid 5. Cursisten ingeschreven voor het tweede jaar worden na slagen voor dit tweede jaar automatisch ingeschreven voor hun vervolgjaar. Deze inschrijving is eveneens onderworpen aan de bovenvermelde annulatievoorwaarden.
lid 6. Malva Opleiding behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende belangstelling een collegejaar te annuleren. Malva Opleiding zal in dit geval het reeds door de cursist aan Malva Opleiding betaalde bedrag restitueren binnen de 14 dagen, doch is verder niets aan de cursist verschuldigd.
Artikel 8. Annulering bijscholingsdag
lid 1. Indien de cursist tot twee weken voor de aanvang van de bijscholingsdag zijn/haar deelname aan de bijscholingsdag annuleert, betaalt de cursist € 30,00 administratiekosten aan Malva Opleiding.
lid 2. Indien de cursist binnen twee weken voor de aanvang van de bijscholingsdag deelname annuleert, betaalt de cursist 100 procent van de door hem/haar verschuldigde cursuskosten aan Malva Opleiding.
lid 3. Malva Opleiding behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende belangstelling een bijscholingsdag te annuleren. Malva Opleiding zal in dit geval het reeds door de cursist aan Malva Opleiding betaalde bedrag restitueren binnen de 14 dagen, doch is verder niets aan de cursist verschuldigd.
Artikel 9. Annulering meerdaagse cursus
lid 1. Indien de cursist tot twee weken voor de aanvang van de bijscholingsdag zijn/haar deelname aan de meerdaagse cursus annuleert, betaalt de cursist € 30,00 administratiekosten aan Malva Opleiding.
lid 2. Indien de cursist tot twee weken voor de aanvang van een meerdaagse cursus zijn/haar deelname aan de cursus annuleert betaalt de cursist € 100,00 annuleringskosten aan Malva Opleiding
lid 3. Indien de cursist binnen twee weken voor de aanvang van een meerdaagse cursus deelname annuleert, betaalt de cursist 100 procent van de door hem/haar verschuldigde totale cursuskosten aan Malva Opleiding.
lid 4. Malva Opleiding behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende belangstelling een meerdaagse cursus te annuleren. Malva Opleiding zal in dit geval het reeds door de cursist aan Malva Opleiding betaalde bedrag restitueren, doch is verder niets aan de cursist verschuldigd.
Artikel 10. Kosten hertentamen/herexamen
De kosten voor het praktijk gedeelte van het tentamen van het 1e jaar bedragen € 125. De kosten voor het praktijkgedeelte van het tentamen van het tweede jaar (en derde jaar) bedraagt € 295. Kosten voor schriftelijke hertentamens bedragen € 95.
Artikel 11. Belgische Recht
Op de overeenkomsten tussen Malva opleiding Belgie en de wederpartij is het Belgische Recht van toepassing. voor alle betwistingen tussen partijen zijn territoraal alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde bevoegd, meer in het bijzonder de Vrederechter te Dendermonde, en zo het haar materiële bevoegdheid overstijgt, De Rechtbank van Eerste aanleg.
Artikel 12.  Bescherming persoonlijke gegevens
Malva opleiding hecht waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van onze cursisten. Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Malva opleiding houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Persoonsgegevens van cursisten worden door Malva opleiding verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Administratieve doeleinde; Communicatie over studieopdrachten, uitnodigingen, roosterwijzigingen
Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht tot levering van onderwijs, bijscholing en cursussen inzake complementaire en alternatieve geneeswijzen. Voor deze doelstelling(en) kan Malva Opleiding de volgende persoonsgegevens vragen aan haar cursisten:
-       Voornaam;
-       Tussenvoegsel;
-       Achternaam;
-       (Zakelijk) Telefoonnummer;
-       (Zakelijk) E-mailadres;
-       Geslacht;
-       Facturatie gegevens
De persoonsgegevens worden door Malva opleiding opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Met de aanvaarding van de algemene voorwaarden gaat de cursist tevens akkoord met de inhoud van dit artikel als verwerkingsovereenkomst.